Ders İçerikleri

1.YARIYIL

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2-0) 2

 

İnkılap, ihtilal, reform kavramlarının açıklanması. Osmanlı Devletinin yapısına kısa bir bakış. Osmanlı Devletini kurtarma çabaları. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri. Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri. Türk Devriminin başlaması. İzmir’in işgali. Türk İhtilalinin başlaması. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Kongreler dönemi. Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve İstanbul’un işgali. T.B.M.M.’nin açılışı. Ulusal Devlete karşı doğan tepkiler, ayaklanmalar. Düzenli ordunun kuruluşu. Ulusal devletin iç ve dış siyaseti. Askeri cepheler ve savaşlar. Kurtuluş Savaşı’nın hukuksal sonuçları. Lozan Konferansı ve Antlaşması.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi: İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi, Ankara, 2007.
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – I ve II. Atatürk Araştırma Merkezi: Ankara, 2000.

 

Kuyumculuk Mesleğine Giriş (2-0) 4 

 

Kuyumcu atölyelerinin yapısı, kuyumcu tezgahının tanıtılması ve tezgahta çalışma koşullarının teorik ve pratik çalışmalar gösterilir. Kullanılan ham madde çeşitlerini ve özelliklerini öğrenmek, kullanılan alet ve makinelere tanıtılarak, doğru kullanma esasları, dikkat edilecek hususlar, bu alet ve makinelerin bakımı, onarımı hakkında teorik ve uygulamalı olarak bilgilerin verilmesidir. Mevcut takı sanatçıları ile zanaatkârların yapmış oldukları ürünlerle, kullandıkları teknikleri birlikte inceleyerek öğrencilerin ufkunu açmaktır. Bu ders kapsamında, öncelikle kuyumcu atölyelerinin yapısı, kuyumcu tezgâhının tanıtılması ve tezgâhta çalışma koşullarının teorik ve pratik çalışmalar gösterilir. Bu aletlerin kullanımının öğrenilmesi sırasında basit modelleme teknikleri kullanılarak takıların nasıl üretilebileceği uygulamalı olarak öğretilir.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • The Complete Jewelry Making Course: Principles, Practice and Techniques: A Beginner's Course for Aspiring Jewelry Makers, Jinks McGrath, Barron's Educational Series, Incorporated, 2007.
 • Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Luıgi Vitiello, M.E.B. Yayınları, 1995.

 

Türk Dili 1 (2-0) 2 

 

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi: Dil-Kültür münasebeti. Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri. Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi. İmla kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Türkçe’de yapım ekleri ve uygulaması Türkçe’de isim ve fiil çekimleri. Zarfların ve edatların Türkçe’deki kullanılış şekilleri.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Türk Dili Kitabı. Editör: Gülden Sağol Yüksekkaya. Duyap Yayıncılık. İstanbul, 2006.
 • Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker yayıncılık. Yükseköğretim Kurulu, 1990.
 • Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara, 2006.

 

 

 

Yabancı Dil 1 (2-0) 2 

 

Özne, zamirler, mülkiyet sıfatları, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve bazı zarflar, Geniş zaman, olma fiili ile bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru yapıları. Bağlaçlar, işaret zamirleri, belgili ve belgisiz harfi tarif, isim fiiller ve nesne zamirler. Çekimsiz yardımcı fiillerden "can" ve örneklerle kullanımı.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Basic Engish Grammar ( Betty Schrampfer Azar ).
 • New Headway Elementary English Course Book (Liz and John Soars).
 • New Headway Elementary English Exercise Book (Liz and John Soars).

 

Matematik 1 (3-0) 4

 

Sayılar hakkında genel bilgi, analitik geometri: eğim, doğru denklemleri, uzaklık formülleri, simetriler,  trigonometri: genel tanımlar, toplam ve fark formülleri, dönüşüm ve ters dönüşüm formülleri, periyotlar, karmaşık sayılar: tanım ve özellikleri, trigonometrik gösterilişi ve moivre formülü,  logoritmik ve üstel: fonksiyonlar: tanım ve özellikleri, lineer cebir: matrisler, determinantlar ve özellikleri, matrisin range’i ve tersinin hesaplanması, lineer denklem sistemleri ve çözümleri, vektörler: tanım ve özellikleri, iç çarpım, vektörel ve karmaşık çarpım, fonksiyonlar: tanımları ve çeşitleri, limit ve süreklilik: tanımlar, limit teoremleri, sağdan ve soldan limit, süreklilik tanımı ve çeşitleri, türev ve diferansiyel: tanımlar, türev alma kuralları, türev uygulamaları: maksimum ve minimum problemleri, taylar ve maclourin sei açılımları, belirsiz şekiller ve l'hospital kuralı, fonksiyonların artanlığı ve azalanlığı, ekstramumlar, büküm noktası, fonksiyonların değişiminin incelenip grafiğinin çizilmesi, çok değişenli fonksiyonlar: tanımlar, kısmi türev, tam diferansiyel, iki değişkenli fonksiyonlarda ekstramum noktaları.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Calculus, Thomas, (11. baskıdan çeviri), BetaYayınevi, 2010.
 • Genel Matematik I, M Balcı, Balcı Yayın. 2.baskı. 2006.
 • Yüksek Matematik , Cevdet Koçak 2000.
 • Yüksek matematik I-II PR. Dr. Abdülkadir Özdeğer, 1997.

 

Fizik 1 (2-0) 4              

 

Fizikte Vektörler ve Kullanımları: Vektör tanımı, Vektörlerin Bileşenleri Cinsinden İfadesi, Bileşenleri Cinsinden Vektörlerin Toplanması, İki Vektörün Farkı, Vektörlerin Çarpımı, Kinematik: Düzgün Doğrusal Hareket, Düzgün Hızlanan Hareket, Düzgün Yavaşlayan Hareket, Yeryüzünde Hareketler, Düzgün Dairesel Harekette İvme, Kinematik Uygulama Problemleri, Dinamik Sistemler: Newton Kanunları, Ağırlık ve Kütle, Sürtünme Kuvveti, Eğik Düzlemde Sürtünme, Örnek Problemler, Düzgün Dairesel Hareketin Dinamiği, İş- Enerji-Güç: Sabit Kuvvet Tarafından yapılan İş, Değişken Kuvvet Tarafından Yapılan İş, Yerçekimi Kuvvet Tarafından Yapılan İş, Kinetik Enerji ve İş Enerji Bağlantısı, Güç, Enerjinin Korunumu, Potansiyel Enerji, Sürtünme Kuvvetinin Yaptığı İş, Çoklu Parçacı Sistemlerinin Dinamiği: Kütle Merkezi Kavramı, Çizgisel Momentumun Korunumu, Kinetik Enerji ve Momentum, Momentumun Korunumu ve Değişken Kütle, Çarpışmalar: Tamamen Esnek Olmayan Çarpışma, Esnek Çarpışmalar, İki Boyutlu Çarpışmalar, Örnek Problemler.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Temizyürek K., Genel Fizik, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul, 2005.
 • Temel Fizik Cilt 1, Paul M Fishbane, Arkadaş Yayınevi, İstanbul, 2008
 • Fiziğin Temelleri Mekanik Problem Çözümleri, Halliday D., Resnick R., Arkadaş Yayınları, 1991.

 

 

Kimya  (2-0) 4 

 

Madde ve Özellikleri: Maddenin Özellikleri, Maddenin Ölçümü, Maddenin Sınıflandırılması, Atomlar ve Atom Kuramı: Atom Çekirdeği, Atom Kütleleri, Avagadro Sayısı ve Mol Kavramı, Atom Çekirdeği, Kimyasal Tepkimeler: Kimyasal Eşitlik ve Stokiyametri, Çözeltide Kimyasal Tepkimeler, Sınırlayıcı Bileşenin Belirlenmesi, Gazlar: Gazların Özellikleri, Temel Gaz Kanunu, İdeal Gaz Denklemi ve Uygulamaları, Kimyasal Tepkimelerde Gaz, Gaz Karışımları, Gerçek Gazlar, Periyodik Çizelge ve Bazı Atom Özellikleri: Elementlerin Sınıflandırılması, Elektron Dağılımların ve Periyodik Çizelge, Metaller, Ametaller ve Bunların İyonları, İyon Enerjisi, Elementlerin Periyodik Özellikleri, Termokimya: Termokimyadan Bazı Önemli Kavramlar İş, Isı, Tepkime Isısı, Termodinamiğin Kanunları, Entalpi Değişimi, Hess Yasası, Entropi, Çözeltiler: Çözelti Tipleri, Çözelti Oluşumu ve Denge, Gazların Çözünürlüğü, Çözeltilerin Buhar Basıncı, Moleküller Arası Kuvvetler ve Çözünme, Elektrolit Olmayan Çözeltilerde Kaynama Noktası Yükselmesi ve Donma Noktası Düşmesi, Elektrolit Çözeltiler, Atmosfer Gazları ve Hidrojen: Azot, Oksijen, Soy Gazlar, Karbon Oksitler, Hidrojen, Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş: Çökelme Tepkimeleri, Asit-Baz Tepkimeleri, İndirgenme-Yükseltgenme, Sulu Çözelti Tepkimelerinin Stokiyometrisi, Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler: Moleküller Arası Kuvvetler ve Sıvıların Bazı Özellikleri, Sıvıların Buharlaşması, Katıların Bazı Özellikleri, Faz Diyagramları, Van der Waals Kuvvetleri, Hidrojen Bağı, Kristal Yapılar.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Temel Üniversite Kimyası, Erdik, E., Sarıkaya, Y., ,  Gazi Kitabevi, Ankara, 1999.
 • Temel Kimya, Atkins P, Jones L, Ed: Kılıç E, Köseoğlu F, Yılmaz H, , Bilim Yayıncılık, Ankara, 1999.
 • General Chemistry, Petrucci, R.H., Harwood, W.S. Herring, F.G., Prentice Hall, New Jersey, 2002.
 • Chemistry, Mastertoon, W.L., Hurley, C.N., Saunders College Publishing, 1997.

 

Temel İşlem Teknolojisi ve Uygulamaları (2-2) 4

 

İmal Usullerinin Tanıtımı, Ölçmenin Tanımı ve Önemi, Ölçü Ve Kontrol Aletleri İle Uygulama Örnekleri, Talaş Kaldırma Yöntemlerinin Esası, Kuyumculukta Desen Aktarmanın (Markalama) Tanımı ve Önemi, Markalama Çeşitleri ve Uygulamaları, Eğelemenin Tanımı ve Önemi, Eğe Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler, Delmenin Tanımı ve Önemi, Delme İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar, Kesmenin Tanımı ve Önemi, Kesme İşleminde Kullanılan Aletler, Makaslar ve Özellikleri, Levhaların Makaslarla Testereyle ve  Kıl Testeresi ile Kesilmesi, Kesme İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar, Markalamada Dikkat Edilecek Hususlar, Vargelleme ile iş parçasını işleme, Freze ile iş parçasını işleme, Tornalama ile iş parçasını işleme ve özel imalat honlama, tığ çekçe yöntemlerinin tanıtılması ve uygulamaları

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Teknoloji ve İmal Usulleri, Hüseyin Kurt Ders Notu, 2010.
 • Kuyumculuk Meslek Bilgisi Temel Ders Kitabı, Haşim Özer, Ömer Büyükboğa, Rıfkı Altay, MEB Yayınları, Ankara, 2004.
 • Manufacturing Processes and Systems, P.F. Ostwald and J. Munoz, (9th Edition), John Wiley and Sons Ltd., New York, 1997.
 • Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Vıtıello Luıgıo, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2004.

 

 

Teknik Resim I (2-2) 4

 

Teknik Resime Giriş (önemi, Resim Takımları, Standartlar, Çizgiler vb), Geometrik Çizimler (Yaylar, Çokgenler, Teğet, Geometrik Şekiller), izdüşüm (Düzlemler, Dik İzdüşümler), Perspektif Resimlerden (Model) Parçalardan Görünüş Çıkarma, Eksik Görünüşleri Tamamlama, Ölçülendirme, Ölçülendirme Kuralları ve Uygulanması, özel görünüşleri öğrenme, parçaların kesitinin alınmasını öğrenme, kesit çeşitlerini öğrenme.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Temel Teknik Resim, Nail Özçilingir, Deha Yayıncılık, 2010.
 • Teknik Resim Uygulama Yaprakları, Ziki Şen, Nail Özçilingir, Deha Yayıncılık, 2010.
 • Teknik Resim, Ahmet Bir, Hatice Yesilkütük, Nagihan Etemoglu, Nobel Yayın Dağıtım, 2010.
 • Teknik Resim, Nejat Kıraç, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.

 

 

2.YARIYIL

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2

 

Siyasal Devrimin başlaması, Saltanat’ın kaldırılması. Cumhuriyet’in ilanı. Halifeliğin kaldırılması. 1924 anayasası. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması. Şeyh Sait Ayaklanması. Laiklik. Atatürk’e suikast girişimi. Menemen olayı. Hukuk Devrimi, Eski hukuk ile yeni hukuk sisteminin karşılaştırılması. Medeni Kanun. Eğitim Kanunu, Yeni eğitim sistemi, Harf Devrimi. Ekonomi alanındaki reformlar. Diğer alanlardaki devrimler. Atatürk dönemi dış siyaset, Musul sorunu, Hatay sorunu. İsmet İnönü dönemi iç ve dış siyaset. Demokrat Parti dönemi. 27 Mayıs ve sonrası. İkinci dönem, ayrıca öğrencilere seminer çalışması yaptırılmaktadır.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Afetinan A, Ankara, 1977.  
 • İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi, Cemil Öztürk, Ankara, 2007.
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – I ve II, Atatatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000.

 

Temel Bilgisayar Teknolojiisi Kullanımı (1-2) 4

 

Bilgi ve belge yönetimi ile ilgili temel kavramlar, ofis yazılımları ve uygulaması, elektronik iletişim türleri ve özellikleri, bilişim teknolojileri ve bilgi yönetimi, bilgilerin derlenmesi ve erişimi sorunları, bilginin aranması, kullanımı ve paylaşımı, elektronik bilgi kayıt, arşivleme, imhası ve uygulamaları, güvenlik, elektronik bilgi kaynakları ve hizmetleri, arşiv ve belge yönetim mevzuatı.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Özdemirci, Fahrettin, Mehmet Torunlar ve Selvet Saraç. Üniversiteler için belge yönetimi ve arşiv sistemi-işlemleri (BEYAS) el kitabı.- (Ankara: 2009)
 • Bilgi Dünyası (Dergisi) 2000--   . Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
 • Özdemirci, Fahrettin ve Hüseyin Odabaş. Yazışma yönetimi ve dosyalama işlemleri. / Fahrettin Özdemirci - Hüseyin Odabaş. (Ankara: Alter Yayıncılık, 2005)

 

Türk Dili II (2-0) 2 

 

Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması. Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (Makale, rapor, tebliğ vb.). Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencilerde doğru ve güzel konuşma, yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamalar.

 

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Türk Dili Kitabı, Gülden Sağol Yüksekkaya, Duyap Yayıncılık, İstanbul, 2006.
 • Türk Dili El Kitabı, Nurettin Demir, Emine Yılmaz,  Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2003. 
 • Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yükseköğretim Kurulu, Ankara, 1990. 

 

Yabancı Dil II (2-0) 2

 

Sayılabilen ve sayılamayan isimler, zaman zarfları, belgesiz zamirler, emir cümleleri, zaman gösteren edatlar, ünlem ifadeleri, sıklık zarfları, çekimsiz yardımcı fiillerden "would" ile renkler, günler, aylar ve bunlarla ilgili metin çalışmaları. Şimdiki zaman ve "olmak" fiili ile di'li geçmiş zaman. (Have got) yapısının örneklerle kullanımı.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Basic English Grammar (Betty Schrampfer Azar).
 • New Headway Elementary English Course Book (Liz and John Soars).
 • New Headway Elementary English Exercise Book (Liz and John Soars).

 

Matematik II (3-0) 4 

 

Belirsiz integraller: tanımı, integral hesaplama yöntemleri,  belirli integraller: tanımı ve özellikleri, belirli integrallerin uygulamaları: alan hesabı, hacim hesabı, yay uzunluğu, dönel cisimlerin yüzey alanı, moment ve kütle merkezi, sentroid ve ağırlık merkezi, diferansiyel denklemler: tanımları, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, ikinci mertebeden diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem sistemleri ve çözüm teknikleri.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Yüksek Matematik Problemleri, A.A. Karadeniz, Cilt 1, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1984.
 • Uygulamalı Matematik, M. Tektaş, N. Tektaş, M.Ü. Yayınları, İstanbul, 2008.
 • Matematik Ders Notları, F. Köse, M.Ü. Yayınları, İstanbul, 2008.
 • Genel Matematik Cilt I, Mustafa Balcı, Balcı Yayınları, Ankara, 1999.

 

Fizik II (2-0) 4 

 

Sıcaklık ve termometre: termodinamiğin sıfırıncı yasası, sıcaklık, genleşme, sıvıların genleşmesi, ısı miktarı, kolorimetrik yöntemler, ısı iletimi, ısıl direnç, termodinamiğin birinci yasası, maddenin faz değişimleri, örnek problemler, yük ve madde. coulomb kanunu: üstüste gelebilme ilkesi, örnek problemler, elektrik alanı: dipol, elektrik alanına konulmuş yük, örnek problemler, gauss kanunu: akı kavramı, tabaka yük, yüklü iletken, içi dolu küre, çizgisel yük, örnek problemler, elektrik potansiyeli: coulomb potansiyel farkı, E ve V arasındaki ilişki, içi dolu küre, elektrik potansiyel enerjisi, örnek problemler, kapasitörler: paralel plakalı kapasitansların hesaplanması, küresel kapasitörler, seri ve paralel bağlamalar, kapasitansta depolanan enerji, yalıtkanların kapasitansa etkisi, örnek problemler, elektrik akımı ve direnç: direnç ve özdirenç ohm kanunu, örnek problemler, doğru akım devreleri: kirchoff voltaj kanunu, wheatstone köprüsü, kirchoff akım kuralı, eşdeğer direnç, örnek problemler.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Fiziğin Temelleri Mekanik Problem Çözümleri, Halliday D., Resnick R., Arkadaş Yayınları, 1991.
 • Genel Fizik, Cengiz Yalçın, Erdoğan Apaydın, K. Temizyürek, , Atlas Yayınları, İstanbul, 2005.
  • Temel Fizik Cilt 2, Paul M Fishbane, Arkadaş Yayınevi, İstanbul, 2008

 

 

 

Meslek Kimyası (2-0) 4 

 

Kuyumculukta kullanılan değerli metaller ve yardımcı metaller; bu metalleri kimyasal olarak etkileyen asitler, bazlar; kuyumculukta üretime yardımcı olan kimyasallar; kuyumculukta kullanılan alaşımlar ve özellikleri, metallere patina uygulaması; korozyon; oksitlerden arındırma bilgilerinin verilmesidir. Döküm kimyası, alaşım etkileri, mineraller ile ilgili kimyasal bilgiler, tavlama, kaynak altın alaşımları, ayar, ifraz ve ramat. 

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Temel Kimya, P. Atkins,  L. Jones, Bilim Yayıncılık, Ankara, 1999.
 • Temel Kimya I-Moleküller, Maddeler ve Değişimler, P. Atkins, L. Loretta Jones, Bilim Yayıncılık,

    Ankara, 2001.

 • Temel Kimya Kavramları, B. Atasoy, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2001.
 • Genel Kimya Temel Kavramlar, R. Chang, (Çeviren: Recai İnam, Serpil Aksoy, Tahsin Uyar), Palme Yayıncılık, İstanbul,  2006.

 

Metal Şekillendirme (2-2) 4

 

Talaşsız imal usuller hakkında genel bilgi verme ve talaşsız imal usullerin tanıtılması , Plastik Şekil Vermenin Esasları, Kütle Plastik Şekil Verme, Saç Metal Şekillendirme, Eğme-Bükme Tanımı ve Önemi, Eğme Bükmede Kullanılan Araç Gereçler, Levhaları Eğip Bükerek Takı Yapma Uygulamaları, Tel ve Levha Burma, Tanımı ve Önemi, Burma İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar, Tel veya Levhaları Burarak Takı Yapma, Tel Sarma Tanımı ve Önemi, Sarma İşleminde Kullanılan Araç Gereçler, Sarma İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar, Tel veya Levhaları Sararak Takı Yapma. Saç Metal Uygulamaları.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 

 • Teknoloji ve İmal Usulleri Ders Notu, Hüseyin Kurt, İstanbul, 2010.
 • Manufacturing Processes and Systems (9th Edition), P.F. Ostwald, J. Munoz, John Wiley and Sons Ltd., New York, 1997.
 • İmal Usulleri, M.Çiğdem, Çağlayan Kitabevi 1996
 • Metallere Plastik Şekil Verme İlke ve Uygulamaları,  Eyüp Sabri Kayalı, Hüseyin Çimenoğlu, Bilim Teknik Yayınları ,1996.
 • Kuyumculuk Meslek Bilgisi Temel Ders Kitabı, Haşim Özer, Ömer Büyükboğa, Rıfkı Altay,  MEB Yayınları, Ankara, 2004.
 • Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Luıgı Vitiello, Milli EğitimBakanlığı Yayınları, Ankara, 1995.

 

Teknik Resim II (2-2) 4 

 

Perspektif Tanımı ve çeşitleri, Perspektif çizimleri, Düzlemlerin Arakesitleri, Cisimlerin Arakesitleri, Üç boyutlu ortografik projeksiyon, bir ve iki açılı projeksiyon, sanatsal çizimler, İzdüşüm çeşitlerine göre çeşitli takı çizimleri ve uygulamaları. Üç Boyutlu Takı Formları Takının üç boyutunu tasarlayıp prizma İçine yerleştirmek

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 

 • Temel Teknik Resim, Nail Özçilingir, Deha Yayıncılık, 2010.
 • Teknik Resim Uygulama Yaprakları, Ziki Şen, Nail Özçilingir, Deha Yayıncılık, 2010.
 • Teknik Resim, Ahmet  Bir, Hatice Yesilkütük, Nagihan Etemoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2010.
 • Teknik Resim, Nejat Kıraç, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.

 

 

3.YARIYIL

 

 

Üretim Yöntemleri I (2-2) 4

 

Kullanılan ham madde çeşitleri ve özellikleri;  kullanılan el aletleri ve makineleri; alet ve makinelerin bakımı ve onarımı; kuyumcu atölyelerinin yapısı, kuyumcu tezgâhının tanıtılması ve tezgâhta çalışma koşulları; el aletleri, küçük ve büyük çaplı alet ve makineler kullanım yerleri ve çeşitleri, bakım ve onarımı; bu aletlerin kullanımının öğrenilmesi sırasında basit modelleme teknikleri kullanılarak pratik çalışmaların yapılması.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Kuyumculuk Meslek Bilgisi ve Mücevherat Sanatı, Ayter Adli, Arset Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul, 1996.
 • Takı Yapımı ve Tasarımı, Diğdem Gezek, Inkilap Yayınevi, İstanbul, 2002.
 • Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Luıgı Vıtıello, , M.E.B, 2000.
 • Anastasia Young, The Workbench Guide To Jewelry Techniques, Interweave, North America, 2010.
 • The Complete Jewelry Making Course: Principles, Practice and Techniques: A Beginner's Course for Aspiring Jewelry Makers, Jinks McGrath, 2002.
 • Metallere Plastik Şekil Verme İlke ve Uygulamaları,  Eyüp Sabri Kayalı, Hüseyin Çimenoğlu, Bilim

    Teknik Yayınları,1996.

 

Malzeme BilgisiI (2-0) 4 

 

Malzeme bilimine giriş. Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması. Atomik yapı ve bağlar. Kristal yapısı ve geometrisi, Metallerde ergime ve katılaşma. Kristal hataları. Malzeme sistemleri: Malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlemek için yapılan çekme deneyi, sertlik ölçme deneyi, sünme deneyi, charp deneyi, yorulma deneyi.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Principles of Materials Science and Engineering, W.F. Smith, 1990.
 • Malzeme Bilimi, Kaşif Onaran, Bilim Teknik Yayınları, Trabzon, 2011,
 • The Science and Engineering of Materials, D.R. Askeland, PWS-Kent Publishing, 1995.
 • Materials Science and Engineering: An Introduction, W.D. Callister, John Wiley and Sons, 2000.
 • Malzeme Bilgisi, M. Yüksel, Cilt 1, MMO, Yayınları, 2001.
 • Malzeme Bilgisi I Ders Notları, Cemal Meran, Eylül 2003.
 • Malzeme Bilgisi I ve II,  Ş. Güleç, A. Aran, İTÜ Yayınları, 1993.

 

Bilgisayar Destekli Çizim I (2-2) 5 5

 

Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) yazılım ve donanım birimleri, dik izdüşüm esasları, 2 boyutlu çizim komutları, Yardımcı komut ve Parametreler, basit şekiller, eğik yüzeyler, aykırı yüzeyler. Kesit alma, Ölçülendirme esasları, Perspektif çizimi, Yazıcı veya çiziciden çıktı alma.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Teknik Resim-II Uygulama Levhaları, Kemal Türkdemir, Denizli, 2002.
 • Makina Meslek Resmi II, İbrahim Zeki Şen, Nail Özçilingir, Birsen Yayınevi, 1991.
 • AutoCAD for Engineering Graphics, Gary R. Bertoline, Macmillan Publishing Company, New York: 1994.
 • Technical Drawing, E.Frederick Giesecke, Upper Saddle River, New Jerse:Prentice Hall, 2000.
 • Drawing Standards for Computer-Aided Engineering, M.A. Parker, MacMillan Press, 1995.
 • Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım 2D - 3D, İbrahim Zeki Şen, Halil Bora, De-Ha Yayıncılık, 2013.
 • Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım, Mehmet Şamil Demiryürek, Kodlab Yayıncılık, 2015.

 

Temel Sanat Eğitimi I (2-2) 4

 

Temel tasarım elemanları, biçim, değer, doku, temel tasarım ilkeleri, tekrar, ölçü, ışık, gölge, renk, harmoni, zıtlık, düzen denge konularının kavratılması.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Temel Sanat Eğitimi,  Özer Kabaş, DGSA Yayınları, 2006.
 • Sanatta Yaratıcı Süreç, Adem Genç, Sergi Yayınları, İzmir, 1990.
 • Sanat Eğitimi ve Tasarımda Temel Değerler, Ahmet ÖZOL, Pastel Yayıncılık, İstanbul 2012.
 • Grafikte Temel Tasarım, Hatice Aslan Odabaşı, Yorum Yayıncılık, İstanbul, 2006
 • Burne HOGART, Sanatsal Anatomi, Engin yayıncılık, İstanbul, 1995.

 

Sanat Tarihi I (2-0) 3

 

Öğrencilerin sanat tarihi bilgisi almalarına yönelik olan bu derste, tarihöncesi çağlara ait dönemlerden itibaren Mısır, Mezopotamya, Anadolu uygarlıklarına ait erken dönem sanatları, Ege Adaları, Yunan Uygarlığı, Etrüskler, Roma Uygarlıklarına ait Antikçağ  sanatları, Erken Hıristiyanlık, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa sanatları ve sanat akımları; dönemlerinin toplumsal yapıları, düşünce yapıları, ekonomik ve siyasi koşullarını da kapsayacak şekilde resim, heykel, mimari alanlarında incelenecektir.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Dünya Sanat Tarihi,  Adnan Turani,  Remzi Kitabevi, İstanbul 2005
 • Sanatın Anlamı,  Herbart Read, İdefix, İstanbul, 2014.
 • Çağdaş Sanat Felsefesi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi, İstanbul 2005
 • Sanatın Tarihi,  Özkan Eroğlu,  Tekhne Yayınları, İstanbul, 2014.
 • Rönesastan Günümüze Resim Sanatının Tarihi, Anna Carola Krausse,  Literatür Yayıncılık, İstanbul 2010

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği (2-0) 2 

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Endüstrideki yeri. İş güvenliği ile ilgili temel kavramlar, iş kazaları ve nedenleri, kayıp kontrol modeli, iş güvenliği çalışmalarının değerlendirilmesi kriterleri ve kaza tahminleri, iş kazalarının ekonomik boyutu. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (TS-OHSAS 18001): ISO-TS 9001 ve ISO-TS 14001 ile ilişkilendirme, Risk grupları ve risk değerlendirmesi. Çevre güvenliğini tehdit edici unsurları, iş yeri güvenliği, yangın ve korunma yöntemleri, meslek hastalığı, kişisel koruyucu donanımlar ve özellikleri, iş sağlığı ve güvenliğinde emniyetli çalışma kuralları, kazalar sonucunda yapılacak ilk yardım ve hukuki işlemler, kaza raporlarının hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması ve görevleri.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • İş Sağlığı Güvenliği Ders Notları, Hasan Tahsin Kalaycı, 2010.
 • İş Sağlığı Güvenliği Yönetmelikleri,  Casgem, 2015.
 • TSE–18001, TSE–18002, İstanbul, 2014.
 • İş Sağlığı Güvenliği El Kitabı, Metin Altuntaş, Meg Yayıncılık, 2014.
 • Açıklamalı ve Uygulamalı İş Sağlığı ve İş Güvenliği,  Arif Temir, Bilişim Yayıncılık, İstanbul, 2014.

 

Mücevher Tasarımı I (2-2) 4

 

Çizim ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi; boş veya dolu küp, dikdörtgenler prizması ve silindirlerin çeşitli perspektiflerden çizimi, takı tasarımı için başlangıç oluşturma. Geometrik formların düzenli veya düzensiz, simetrik veya asimetrik şekillerde küçük parçalara ayrılması veya parçalar eklenmesi; yeni biçimler yaratma, küp içine alyans çizimi, alyansın kendi içinde form kazanması. Küpler içinde zincir çalışması; üçgen, kare, elips, yuvarlak halkaların birbirine oturtulması ve daha sonra kendi içinde şekil kazanması, sade form yüzük çizim çalışmaları. Çizimde metal renklendirmesi (altın, gümüş, beyaz altın vb. gibi) ve metaller arasındaki renklendirme farklılıkları, oluşturulan biçimler üç boyutlu çizimlerle gerçeklik kazandırma, milimetrik kâğıtlara, küp içine alyans ve bileziklerin ölçülü çizimi.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Dünya Kuyumculuk Tarihi 3, İslam Dünyasında Takılar ve Kuyumculuk, Altan Türe, Gazi Rotary Kulübü, Ankara, Ankara 2013.
 • Kuyumculuk Meslek Bilgisi ve Mücevherat Sanatı, Ayter Adli, Arset Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul 1996.
 • Maria Joseo Forcadell Berenguer, Josep Asuncion Pastor, Drawing for Jewelers- Master Class in Professional Design, Schiffer, 2000.
 • Techniques of Jewelry Illustration and Color Rendering, Adolfo Mattiello, 2000.

 

Üniversite Seçimlik Ders (3-0) 3   

 

İşaret Dili  (3-0) 3 

 

İşaret Dili Genel Özellikleri, TİD’in tanımı, El ve parmak şekilleri, Ellerin vücuda göre konumu, Mimiklerin fonksiyonu, görsellik (Öğrenme / öğretme metodu, Somut / soyut kavram ilişkisi), kullanım Biçimi (Tek ve çift el kullanımı, İşaretlerin Türkçeyle ilişkisi, Cümle dizimi, Olumsuzluk, Soru sorma, Tamlamalar), işaret Ve Beden Dili İlişkisi, kendini İfade, Beden Dili, Uyum, Cümle Kurma, Cümle dizimi, Tek kelimeli cümleler, Günlük konuşma cümleleri, Basit ve birleşik işaretler, Aynı işaretlerde anlam farkları, Cümleye uygun el ve vücut hareketleri, İletişim Ve Günlük Konuşma Dili, Günlük Konuşma, İletişim, Anlama/Anlatımı, Tid’in Özelliklerine Göre Cümleler, Duyguların İfadesi, Düşüncelerin İfadesi

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi

 

Moda ve Takı İlişkisi (3-0) 3

 

İlk çağlarda dağ çiçekleri, hayvan diş ve tırnakları, çakıl taşı gibi malzemelerle başlayan süslenme geleneğinin, çağın ihtiyaç ve modasına göre değişim ve gelişimi; Tasarım kriterleri ve piyasanın beklentilerinin yanı sıra, trendlere uygun ve yenilikçi aynı zamanda hayal dünyalarının sunduğu sınırsızlığı yansıtacak hot couture ve show amaçlı  takı ve aksesuarlarının uygulanması.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 

 • Fashion A History From The 18th To The 2oth Century (The Collection of the Costume Institute), Anonim, Taschen.
 • Savage Beauty, Andrew Bolton, Alexander McQueen: Metropolitan Museum.
 • The Art and Craft of Jewellery,  Janet Fitch, Mıtchee Beazley,
 • Moda Tasarımında Koleksiyon Geliştirme, Colin Renfrew, Elinor Renfrew, (Çev: Begüm Başoğlu), Literatür Yayıncılık, 2014.
 • Moda Tasarımının Temelleri, Richard Sorger, Jenny Udale, (Çiğdem Sirkeci), Literatür Yayıncılık, 2013.

 

 

4.YARIYIL

 

Üretim Yöntemleri II (2-2) 4

 

Takı üretimi ile ilgili teknikler; kuyumculukta kullanılan altın, gümüş, bakır, platin, titanyum, çinko, kalay, kurşun gibi malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri; alaşım hazırlama ayar hesapları; kaynak hazırlama, eritme ve külçe dökme; ölçülü malzeme hazırlama; kaynaklama esasları; freze çalışma esasları, uçların tanıtılması; testere uygulaması; kuyumculukta kullanılan kimyasal ürünler (hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit, kral suyu, siyanür, karbonat, boraks).

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Kuyumculuk Meslek Bilgisi ve Mücevherat Sanatı, Ayter Adli, Arset Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul 1996.
 • Takı Yapımı ve Tasarımı, Diğdem Gezek, Inkilap Yayınevi, İstanbul, 2002.
 • Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Luıgı Vıtıello, , M.E.B, 2000.
 • Anastasia Young, The Workbench Guide To Jewelry Techniques, Interweave, North America, 2010.
 • The Complete Jewelry Making Course: Principles, Practice and Techniques: A Beginner's Course for Aspiring Jewelry Makers, Jinks McGrath, 2002.
 • Metallere Plastik Şekil Verme İlke ve Uygulamaları,  Eyüp Sabri Kayalı, Hüseyin Çimenoğlu, Bilim Teknik Yayınları,1996.

 

Malzeme Bilgisi II (2-0) 4

 

Malzemelerdeki hataların tahribatsız olarak belirlenmesi. Tahribatsız malzeme muayenesinde kullanılan yöntemler; ultrasonik, radyografik, penetran sıvı ve mıknatıs tozu yöntemleri. Sanayinin spesifik problemlerinin çözümünde tahribatsız malzeme muayenelerinin kullanımı. Korozyon ve kontrolü. Faz diyagramı çeşitleri, Gümüş, Altın, Bronz, Bakır, Alüminyum faz diyagramları. Demir esaslı malzemeler, Demir-dışı malzemeler, Polimerler, Seramikler, Kompozitler.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 

 • Principles of Materials Science and Engineering, W.F. Smith, 1990.
 • Malzeme Bilimi, Kaşif Onaran, Bilim Teknik Yayınları, Trabzon, 2011,
 • The Science and Engineering of Materials, D.R. Askeland, PWS-Kent Publishing, 1995.
 • Materials Science and Engineering: An Introduction, W.D. Callister, John Wiley and Sons, 2000.
 • Malzeme Bilgisi, M. Yüksel, Cilt 1, MMO, Yayınları, 2001.
 • Malzeme Bilgisi I Ders Notları, Cemal Meran, Eylül 2003.
 • Malzeme Bilgisi I ve II,  Ş. Güleç, A. Aran, İTÜ Yayınları, 1993.

 

Bilgisayar Destekli Çizim II (2-2) 5

 

Standart makina elemanları, montaj resimleri, tek parça (imalat) resimleri hakkında bilgiler. Üç boyutlu modellerden esas görünüşlerin çıkarılması. Üç boyutlu çizim teknikleri uygulamaları, Geometrik temel çizimler, elips, parabol, spiral çizimleri, helis çizimleri, iki boyutta montaj resmi çeşitleri ve çizimleri. Üç boyutlu basit takı çizim uygulamaları.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Teknik Resim-II Uygulama Levhaları, Kemal Türkdemir, Denizli, 2002.
 • Makina Meslek Resmi II, İbrahim Zeki Şen, Nail Özçilingir, Birsen Yayınevi, 1991.
 • AutoCAD for Engineering Graphics, Gary R. Bertoline, Macmillan Publishing Company, New York: 1994.
 • Technical Drawing, E.Frederick Giesecke, Upper Saddle River, New Jerse: Prentice Hall, 2000.
 • Drawing Standards for Computer-Aided Engineering, M.A. Parker, MacMillan Press, 1995.
 • Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım 2D - 3D, İbrahim Zeki Şen, Halil Bora, De-Ha Yayıncılık, 2013.
 • Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım, Mehmet Şamil Demiryürek, Kodlab Yayıncılık, 2015.

 

Temel Sanat Eğitimi II(2-2) 3

 

Renk bilgisi, Renkli soyut kompozisyon oluşturma, temel tasarım ilkelerini kullanarak üç boyutlu çizim yapabilme, stilizasyon, dokusal çalışmalar, Temel tasarım elemanlarını kullanarak hayali kompozisyonlar oluşturabilme. Esin kaynağı olarak tabiattaki çeşitli nesneleri kullanmak sureti ile üç boyutlu kompozisyonlar oluşturulması.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Temel Sanat Eğitimi,  Özer Kabaş, DGSA Yayınları, 2006.
 • Sanatta Yaratıcı Süreç, Adem Genç, Sergi Yayınları, İzmir, 1990.
 • Sanat Eğitimi ve Tasarımda Temel Değerler, Ahmet ÖZOL, Pastel Yayıncılık, İstanbul 2012.
 • Grafikte Temel Tasarım, Hatice Aslan Odabaşı, Yorum Yayıncılık, İstanbul, 2006
 • Burne HOGART, Sanatsal Anatomi, Engin yayıncılık, İstanbul, 1995.

 

Sanat Tarihi II (2-0) 3

 

Öğrencilerin sanat tarihi bilgisi almalarına yönelik olan bu derste, tarihöncesi çağlara ait dönemlerden itibaren Mısır, Mezopotamya, Anadolu uygarlıklarına ait erken dönem sanatları, Ege Adaları, Yunan Uygarlığı, Etrüskler, Roma Uygarlıklarına ait Antikçağ sanatları, Erken Hıristiyanlık, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa sanatları ve sanat akımları; dönemlerinin toplumsal yapıları, düşünce yapıları, ekonomik ve siyasi koşullarını da kapsayacak şekilde resim, heykel, mimari alanlarında incelenecektir.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Dünya Sanat Tarihi, Adnan Turani,  Remzi Kitabevi, İstanbul, 2005.
 • Sanatın Anlamı,  Herbart Read, İdefix,  İstanbul, 2014.
 • Adnan Turani, Çağdaş Sanat Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2005.
 • Sanatın Tarihi,  Özkan Eroğlu,  Tekhne Yayınları, İstanbul, 2014.
 • Rönesastan Günümüze Resim Sanatının Tarihi, Anna Carola Krausse, Literatür Yayıncılık, İstanbul,  2010.

 

Mum Model (2-2) 4

 

Model kalıp çıkarma; heykeltıraşlığı gerektiren bir çalışma sistemi ile özellikle detaylı ve üç boyutlu tasarımlar, kırmızı mum ve mum aletlerinin kullanımı, model oluşturma çalışmaları, tema belirleme ve temaya uygun üç boyutlu mum çalışmaları, kalıp hazırlama, döküm; döküm sonrası işlem sırası ve teknikleri.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Modeling in Wax for Jewelry and Sculpture (Jewelry Crafts), Lawrence Kallenberg, 2000.
 • Practical Casting: A Studio Reference, Tim McCreight, 1994.
 • The Complete Metalsmith: An Illustrated Handbook, Tim McCreight, 1991.
 • Lost-Wax Casting: Old, New and Inexpensive Methods, R. Fred, Jr. Sias, 2006.
 • Texture & Casting for Jewelers: Hands-On Demonstrations&Practical Applications (Lark Jewelry & Beading), Carles Codina, Color, 2011.

 

Mücevher Tasarımı II (2-2) 4

 

Daha önce, ”Mücevher Tasarımı”, derslerinden edinilen bilgiler ışığında, daha detaylı mücevher tasarımları gerçekleştirilir. Öğrencilerin hayal dünyalarının sınırlarını zorladıkları farklı mücevher ve takı tasarlamaları, bakmak ve görmek arasındaki ayırım; tasarım ilkeleri, tasarımdan sonra uygulama aşaması için malzeme tanımlamaları, teknik ve estetik incelikler; tasarımı oluşturan değişik biçimlerin doku, boyut, boşluk - doluluk, renk ve ton araştırmaları; kara kalem, suluboya, ekolin, guaş ile renklendirme; taş (pırlanta, yakut, zümrüt, safir, ametist, oniks, kedigözü, inc, vb gibi), taş kesim şekillerinin (yuvarlak kesim, kare kesim, kaboşon kesim, zümrüt kesim, baget kesim, klasik kesimler) çizimi ve renklendirilmesi üzerine farklı teknik ve malzemelerle çalışmaları; taşlı takıların çizim incelikleri ve ölçülü çizimler.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Making Metal Jewelry, Projects, Technigues, Inspiration, Lark Crafts, Joanna Gollberg, New York, 2006.
 • Manuel, How To Design And Make Your Own Jewellery, Sylvia Wicks, Jewllery Making, Brown And Company, Great Britain, 1992.
 • The Workbench Guide To Jewelry Techniques, Anastasia Young, Interweave, North America, 2010.

 

Topluma Hizmet Uygulamaları  (0-2) 1 

 

Türkiye’de Topluma Hizmet Uygulamalarının tarihsel gelişimi, Türkiye’de topluma hizmet uygulamalarından beklenen yararlar, Dünyada Topluma Hizmet Uygulamalarının tarihsel gelişim, dünyada topluma hizmet Uygulamalarından beklenen yararlar, birey Eğitiminde Topluma Hizmet Uygulamalarının Yeri Ve Önemi, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamında İş Birliği Yapılabilecek Kurumlar ve Etkinlikler.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Topluma Hizmet Uygulamaları, Kamer Kuzucu, Ankara, 2009.
 • Mastering Digital SLR Photography (2nd Edition) , Course Technology, David Busch, 2007.
 • Topluma Hizmet Uygulamaları, /Çetin Aksoy Sönmez, Ankara, 2009.

 

 

Teknik Seçmeli Ders I (2-0) 2

 

Seramik Obje ve Takı Tasarımı (2-0) 2

 

Öğrencinin çeşitli seramik malzeme ve teknikleriyle kendini ifade etmesine olanak tanıyan, bireysel üslubunu oluşturmayı ve yaratıcılığının gelişmesini sağlayan uygulamalı bir derstir. Seramik sanatının dilini öğrenir, diğer sanat disiplinlerinden farkını kavrar. Seramik sanatının tarihçesi ve seramik tasarımın günlük yaşamdaki yerine dair bilgilenir. Geleneksel ve çağdaş seramik sanatı literatüründen seçilmiş belli başlı eserlerin incelenmesiyle seramik disiplinine ilişkin estetik ve sanatsal değerler aktarılır. Doğada bulunan organik veya mekanik bir form, geometrik bir biçim, hayali bir imge çeşitli seramik malzemesi ve tekniği ile etüt edilir. Bu formun biçimsel dönüşümüyle yeni plastik formlar, kullanım eşyası ve takı ürünleri tasarlanıp üretilir. Öğrenciler serbest elle şekillendirme, çimdik, fitil ve plaka ile seramik şekillendirme, çeşitli seramik dekor teknikleri vd. seramik yöntemlerini kullanarak çeşitli formları şekillendirme, kurutma, pişirme ve sırlama gibi temel seramik uygulama becerilerini kazanırlar.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Sıdıka Sibel Sevim, Seramik Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, Yorum Sanat, 2007.
 • The Ceramics Design Course,  Anthony Quinn, Thames& Hudson, 2007.
 • Seramik, Dolors Ros, İnkılâp Yayınevi, 2006.
 • Temel Tasarım, İ.Hulusi Güngör, Patates Baskı Yayınevi, 2005.
 • Sanatsal Anatomi Tekniklerine Dair Her Şey, Parramon Editoryal, İnkılâp Kitabevi, 2011.

 

Cam Sanatı (2-0) 2

 

Camın oluşumu ve özellikleri, cam hammaddeleri, cam türleri ve kullanım alanları hakkında temel bilgi verilir. Dünya ve Türk cam sektörünün tarihçesi anlatılır. Klasik ve çağdaş cam sanatı eserleri görsel tanıtım ile incelenir. Antik dönemden günümüze cam teknik, kültürel ve estetik açılardan incelenir. Sıcak ve soğuk cam sanatının farkı örneklerle tanıtılır. Cam üretimine ilişkin teknik bilgiler verilerek, üretim safhaları incelenir ve tasarımların bu tekniklerin uygulanması ile gerçekleştirilmesi sağlanır. Farklı cam yüzey ve formlar üzerinde çeşitli dekor teknikleri uygulanır. Cam boyama teknikleri, cam dekor teknikleri, mozaik vitray tekniği, kumlama vd. yüzey aşındırma teknikleri, cam füzyon teknikleri.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Çağdaş Cam Sanatı, İzmir, 2012
 • Cam Sanatı ve Geleneksel Türk Camcılığından Örnekler, Önder Küçükerman, Türkiye İş Bankası Kültür yayınları, 1985.
 • Mozaik Süsleme Sanatı, Mariarita Macchiavelli, Brava Casa, İstanbul, 1995
 • Çağlar Boyu Cam Sanatı, Üzlifat Canav Özgümüş, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2013.

 

Mine Sanatı(2-0) 2

 

Mine Sanatı dersine giriş; minenin tanımı, kullanım alanları ve mine sanatının tarihçesi. Klasik ve çağdaş mine sanatından örnekler gösterilir. Temel (klasik) mine teknikleri ve çağdaş mine teknikleri teori, tasarım bağlamında tanıtılır. Klasik ve çağdaş mine teknikleri için metal yüzeylerin hazırlanması ve basit mine uygulamaları etüt edilir. Mine sanatı dersi, mine uygulanabilecek çeşitli formlara mine tasarımı, takı üretimi için tasarım ve uygulamalarını kapsar.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Ayhan Çavuşoğlu, Emaye Sanatı,  TSD yayını, 2014.
 • The Art of Enameling: Techniques, Projects, Inspiration, Linda Darty,  Lark Books, 2011.
 • 500 Enameled Objects: A Celebration of Color on Metal (500 Series), Linda Darty, Lark Books, 2009.

 

 

5.YARIYIL

 

Gemoloji ve Lapideri (2-2) 2

 

Doğada bulunan taşların oluşumu ve çıkarılması ile ilgili bilgiler, değerli ve yarı değerli taşların kimyasal özellikleri, kesim şekilleri ve örnekler.Bu ders kapsamında süs taşı olarak kullanılan doğal minerallerin, sentetik ve taklit süstaşlarının tanımı. Gemoloji ve Mineraloji arasındaki benzerlikler ve farklar. Kristal Kimyası ve Kristalografi. Sertlik, kırılma, dilinim, özgül ağırık, elektrik ve manyetik gibi fiziksel özellikler.

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Gemology, P. G. Read,  GIA, 1999.        
 • Handbook of Gem Identifacition, R. T. Liddicoat, GIA, 1989.              
 • Genel Jeokimya, Y. Savaşçın, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1991.         
 • Mağmatik, Sedimanter, Metomaorfik Petrografi, Y. Erkan, Hacettepe Üniversiyesi Yayınları, 2001.
 • Mineraloji, Ö. Dora, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1997.
 • Petrografi,  B. Uz, İ.T.Ü Maden Fakültesi Yayınları, 2000.                    
 • Mineraller ve Kayaçlar, A. Sür, Ö. Sür, H. Yiğitbaşıoğlu, Bilim Yayıncılık, 2001.

 

Kişiye Özel Takı Tasarımı (2-2) 4

 

Öğrencilerin kendilerine verilecek olan ve zorluk derecesi kademeli olarak artan konularda kişiye özel mücevher tasarımı yapmaları; kişiye özel tasarımda dikkat edilecek noktalar ve tasarım ilkelerinden yola çıkarak yapılacak tasarımlar; üretim teknikleri, kullanılacak malzemelerin özellikleri ve seçimi, kişisel soyut verileri mücevher materyalleri ile sonuçlandırma, kişiye özel özgün tasarım portfolyosu düzenleme ve sunma teknikleri.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Mücevher Tasarlama Metotları ve Yaratma Teknikleri, Nigan Beyazıd, Favori Altın Akademisi Kitap Dizisi, 2009.
 • Techniques in Metal, For Jewelers Textile Artists-Sculptors Arilne, M. Fish, New York.
 • Topkapı Sarayı Harem-i Hümayunu, Padişahın Evi Harem, Anonim, Kültür ve Turizm

       Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler genel Müdürlüğü, İstanbul, 2012.

 • Hollywood Jewellery Movies Jewellery Stars, Penny Proddow, Debra Healy, Marion Fasel,
 • Osmanlı Saray Mücevheri, Mücevher Üzerinden Tarihi Okumak, Gül İreplioğlu, Bilkent Kültür Girişimi Yayınları, İstanbul, 2012.

 

Mücevher Üretim Teknikleri I (2-2) 4

 

Takı üretimi ile ilgili tekniklere uygulamalı olarak katılımları sağlanmak sureti ile üretim yaptırılmaktadır. Ölçülü malzeme hazırlama kaynaklama esasları, freze çalışma esasları, uçların tanıtılması, testere uygulaması, kuyumculukta kullanılan kimyasal ürünler (hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit, kral suyu, siyanür, karbonat, boraks, ...) konuları uygulamalı olarak islenip sonuçta takı yapımı gerçekleşir. Hassas mekanik terazide malzeme tartımı, plaka ve tel kalınlıklarının ölçümü, işaretleme yapma. Kuyumculukta kullanılan metal alaşımlarını hazırlama ve bu alaşımları takoz/külçe haline getirme, Metal alaşımlarını verilmiş olan ölçüler, biçimler ve kesitlerde tel, astar, boru olarak üretme. İşleme sertleşmesine uğramış metal alaşımlarını tavlayarak işlenmeye uygun hale getirebilir.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Luigi Vitiello, M.E.B. Yayınları, 1995.
 • Professional Jewelry Making, Alan Revere, Hardcover, 2011.
 • The Art of Soldering for Jewelry Makers: Techniques and Projects, Wing Mun DeVenney, Search Press, 2013.
 • The Complete Jewelry Making Course: Principles, Practice and Techniques: A Beginner's Course for Aspiring Jewelry Makers, Jinks McGrath, Barron's Educational Series, Incorporated, 2007.

 

Estetik (2-0) 2

 

Tarihsel gelişim süreci içinde estetik kuramları. Antik çağlardan günümüze farklı kültürlerdeki çeşitli filozofların estetik yaklaşımları incelenir. Güzeli sorgulayan, duygu ve beğeninin yargılanması olarak da geçen duyusal-duygusal değerleri inceleyen bir bilim dalı olarak estetik kavramlarını ve problemlerini kavrar. Sanat felsefesi ile yakından ilişkili olarak bir sanat eserinin ne denli evrensel olduğunu araştırır. Estetik ile diğer disiplinler arasındaki ilişkiler, tarihi gelişim sürecinde estetik değerlerin temel kavramları anlatılarak, görseller yardımıyla sanat eserlerinin nitelikleri, yaratıcılık değeri ve oluşum koşulları incelenir.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Güzellik ve Yücelik Duyguları Üzerine, Immanuel Kant, Hil Yayınları, 2010.
 • Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik,  Umberto Eco, Can Yayınları, 1998.
 • Estetik, Güzel Sanatlar Üzerine Dersler, Cilt 1, George Wilhelm, F. HEGEL, Çev.: Taylan Altuğ, Hakkı Hünler, Payel Yayınları, 1975.
 • Estetik, İsmail Tunalı, Remzi Yayınevi, 1996. 
 • Simülasyon ve Simülakrlar, Jean Baudrillard, Doğu Batı Yayınları, 2005.
 • Çoğul Estetik, Jale Nejdet Erzen, Metis Yayınları, 2012.
 • Estetiğin İdeolojisi, Terry Eagleton, Sarmal Yayınları, 1995.

 

Bilgisayar Destekli Mücevher Tasarımı I (2-2) 4

 

Üç boyutlu nesnelerin dijital modellemesini yapan paket yazılımların tanıtılması İçeriği      Mevcut üç boyutlu çizim yapan programların tanıtılması ve Rhinoceros programının menülerinin ve alt menülerinin işlevleri, Rhinoceros de basit çizimlerin yapılması.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Rhinoceros 3D ile Modelleme, Cem Dönmez, Saliha Dönmez, İstanbul, 2014.
 • Rhino for Jewelry” Book Review” Dana Buscaglia, 2014.
 • Ürün Tasarımı, Animasyon ve Görselleştirme Eğitim Notları, Rhino Akademi, 2014.

 

Hassas Döküm I (2-2) 4

 

Hassas döküm yönteminde, harcanan bir modelin etrafı, oda sıcaklığında sertleşen bir refrakter çamurla sarılarak hazırlanan bir kalıp kullanılır. Genellikle balmumu veya plastikten hazırlanan model daha sonra ergitilerek veya yakılarak kalıp boşluğu meydana getirilir. Kum kalıba döküm yönteminde kullanılan modeller, ağaç veya metalden olup tekrar tekrar kullanılabilirler. Bu yöntemde kalıp harcanan tiptendir.

 

Hassas dökümde ise model, metal bir kalıp içinde oluşturulur ve bu model seramik kalıbın yapımında kullanılır. Hassas döküm yönteminde; model, kalıp ve gereğinde kullanılan seramik maçalar, harcanan tiptendir, yani tekrar kullanılmazlar.  Modeller, mum veya plastiğin metal bir kalıba enjeksiyonu ile üretilir ve çok sayıda model, ortak bir yolluğa bağlanarak salkım şeklinde düzenlenir. Dökülen metalin türü, parça boyutları, istenen soğuma hızı, gibi faktörlere bağlı olarak iki farklı kalıplama yöntemleri incelenir.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Kuyumculuk Meslek Bilgisi Temel Ders Kitabı,  Hasan Özer,  Ömer Büyükboğa, Rıfkı Altay, MEB Yayınları, Ankara, 2004.
 • Gold News Dergileri, İstanbul Kuyumcular Odası Aylık Yayını, İstanbul.
 • Manufacturing Processes and Systems (9th Edition), P.F. Ostwald, J. Munoz, John Wiley and Sons Ltd., New York,
 • Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Vitiello Luigio, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2004.

 

 

Teknik Seçmeli Ders II (2-2) 4

 

 

Modelaj Teknikleri (2-2) 4

 

Her hangi bir konuyu biçim halinde anlatma amacıyla etüt ederek, bakıp taklit ederek veya soyutlayarak kil, bal mumu, plasterin gibi kolayca biçimlendirilebilen maddelerle meydana getirmekle ilgili plâstik biçimlendirmeyi içeren modelaj sanatı tanıtılır. Doğal ve geometrik formları plastik unsurlarla birleştirme çalışmalarını içerir. İki ve üç boyutlu form oluşturma, doku, dekor ve rölyef teknikleri verilir. Kilin biçimlenebilme özelliğini kullanarak obje etütleri, organik soyutlama, deformasyon ve stilizasyon ile bireysel üslup oluşturmaya katkı sağlanır. Aynı karakterli formlarla oluşturulan üç boyutlu düzenlemeler, sanatsal formlar yapılır.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Temel Tasarım, İ.Hulusi Güngör, Patates Baskı Yayınevi, 2005.
 • Heykel Sanatı, Mehmet Yılmaz, İmge Kitabevi, 2008.
 • Sanatsal Anatomi Tekniklerine Dair Her Şey, Parramon Editoryal, İnkılâp Kitabevi, 2011.
 • Heykel Tekniği ve Okullarda Modelaj, Yılmaz Gültekin, Hür Efe matbaası, İzmir,  1972.

 

Metallere Plastik Şekil Verme Tekniği (2-2) 4

 

Soğuk plastik şekillendirmenin tanımı, kullanılan alet ve makinalar ile ilgili işlemler ve ayarlanmaları ve güvenlik önlemleri, Soğuk plastik şekillendirme ile ilgili temel işlemler ve bunların uygulamaları (eğme, bükme, kesme, delme ve delme alet ve makinaları, zımpara taşları, eğeler ve testereler vb. araçlar kenet, kordon uygulamaları, perçinli, kaynaklı ve vidalı birleştirmeler), Metalik malzemelerde elastik ve plastik şekil vermenin karşılaştırılması, kristal hataları, tane iriliği ve inceliği, ikizleşme, dislokasyon ve kafes sistemlerinin şekil değişimine etkileri, soğuk ve sıcak şekil verme teknikleri ve ısıl işlemleri, pekleşme, yeniden kristalleşme, Şekil değiştirme derecesine bağlı fiziksel özellik değişimleri ve eş yönlenme (tekstür) oluşumu, Plastik şekil verme yöntemleri kullanılarak uygulamaların yapılması

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Metallere Plastik Şekil Verme, H. Oktay Bodur, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1975.
 • Plastik Şekil Verme İlke ve Uygulamaları Problemleri ve Çözümleri, E. Sabri Kayalı, Hüseyin Çimenoğlu, Bilim Teknik Yayınevi / Makina/İnşaat Dizisi, İstanbul, 1996.
 • Plastik Şekil Verme, Levon Çapan, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2010.
 • Plastik Şekil Verme Ders Notları, İrfan Çalış, M.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2010.

 

Mum Modelaj (2-2) 4

 

Farklı mumları ve tekniklerinin kullanarak tasarımların uygulanması ve ürüne dönüştürme; doğadan seçilmis formların plastik yorumuna ilişkin algısal dokunma, görrme, duyusal ve yüzeysel değerler; ağırlık, hacim, küttle, kontur, silulet, görünüş, heykelde ekspresif özellikle; özellikler; mum model çalışma, uygulama, alçı kalıp (negatif) alınması, alçı model (pozitif) dökümü, renk ve patina, üç boyutlu algılama ve biçim becerisi geliştirme; Muhakeme ile serbest kompozisyon, malzemeye uygun tasarım, kütle ilişkileri, oran orantı ve modelaj bilgisi; modelaj döküm, tesviye cila işlemleri, malzemeye kompozisyon oluşturabilme.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 

 • Wax Modeling for Jewelry and Sculpture the Matt Gun Extruding Technique., Adolfo Mattiello.
 • Jewelry Wax Modeling, Adolfo Mattiello.
 • Basic Wax Modeling, Hiroshi Tsuyuki.
 • Practical Wax Modeling, Hiroshi Tsuyuki.

 

 

Teknik Seçmeli Ders III (2-0) 3

 

Kıymetli Metal Alaşımları (2-0) 3

 

Kıymetli metal alaşımlarına ait hammadde yatakları ile ilişkili terimler, Kıymetli metal alaşımlarının sınıflandırılması, Kıymetli metalyatakları ve yankayaç ilişkisi, Levha tektoniği ve mineralizasyon, , Granitleşme, Porfiri, Pegmatitik kıymetli metal alaşımları yatakları, Pnömatolitik kıymetli metal alaşımları yatakları, Pirometasomatik kıymetli metal alaşımları yatakları. Hidrotermal kıymetli metal alaşımları yatakları, Volkanizma ve Subvolkanik kıymetli metal alaşımları yatakları, Metamorfiizma ve Metamorfik Serilerdeki kıymetli metal alaşımları yatakları, Petrolojik ve Arama Parametrelerin Tanımlamaları Üzerine Uygulamalar.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Introduction to ore-Forming Processes; L.J. Robb, Moon Charles, Blackwell Publication, 2005.
 • Introduction to Mineral Exploration; 2nd editon, ;John Wiley & Sons, Ltd, 2009.
 • Ore Geology and Industrial Minerals: An Introduction; 3rd edition, M. J. Anthony, Wiley & Sons 2009.
 • Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits, 3rd Edition,  H. L. Barnes, Wiley & Sons, 1997.

 

Mesleki İngilizce (2-0) 3

 

Kuyumculuk dergi ve kitaplarından alınan metinler konu, cümle yapıları ve dil bilgisi açısından işlenir, konu ile ilgili sorular cevaplanarak metnin anlaşılması sağlanır. Kuyumculuk ve mücevher tasarımı çalışmalarıyla ilgili İngilizce sunumlar hazırlama, sözel ve yazılı olarak sunma.Bu derste hedef, Mesleki İngilizcenin dil yapılarını ve işlevlerini kapsar. Öğrencilerin mesleki iletişim kurabilmeleri için bir altyapı sağlar. Sözlü, yazılı, kişilerarası, teknolojik ve istihdama yönelik iletişim yetkinliği geliştirilir.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Mesleki Yabancı Dil Ders Notları, Cem Turan, Paradigma Yayınları, 2006.
 • Professional Jewelry Making, Alan Revere, Hardcover, 2011.
 • The Art of Soldering for Jewelry Makers: Techniques and Projects, Wing Mun DeVenney, Search Press, 2013.
 • The Complete Jewelry Making Course: Principles, Practice and Techniques: A Beginner's Course for Aspiring Jewelry Makers, Jinks McGrath, Barron's Educational Series, Incorporated, 2007.
 

Süstaşı Şekillendirme (2-0) 3

 

Taş biçimlendirmenin temelleri, taş işleme sürecine hazırlayıcı kullanım, bakım ve diğer teçhizat bilgisini kazandırmaya yönelik enformasyon, Düz kesim parlatma, faset kesim teknikleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Tüm süs taşları incelenerek, her bir taş için uygulanacak kesim teknikleri ele alınmaktadır. Öğrencilerin bağımsız olarak takı ve obje taşlarını tasarlayıp traşlayarak özgün eserler ortaya koyma. Süs taşlarının optik özellikleri: Işığın kırılması, toplam yansıma, çift kırılma, taş içinde ışığın aldığı yol, taş kesiminde açılar ve oranlar, renk. Süs taşlarının kesime hazırlanması: kesime uygun ham taş seçimi, taş kesim tarzları, kaboşon taş işleme yöntemi.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Opal Cutting Made Easy, P. B. Dovning, San Francisco, 1984.
 • Gem Cutting a Lapidary’s Manual, J. Sinkankas, NewYork, 1962.
 • Practical gemcutting,  N. Perry, R. Perry, London, 1980.

 

 

Teknik Olmayan Seçmeli Ders I (2-0) 3

 

Türk Sanatı (2-0) 3

 

İlkel dönemlerden günümüze Türk Sanatının gelişim sürecinin, Türk ve Osmanlı geleneksel sanatlarının ve 20 Yüzyıl sanat akımlarının kavratılması. Bu suretle tasarımlara entelektüel zemin hazırlamak ve tasarımların ulusal sosyo-kültürel referanslar içermesine katkı sağlamak.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Türk Sanatı, Oktay Aslanapa,  Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000.
 • Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı,  Oktay Aslanapa, Remzi Kitabevi, İstanbul 1977.
 • Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, Doğan Kuban Arkeoloji Sanat Yayınları, 1995.
 • Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2005.
 • İslam Sanatının Oluşumu, Oleg Grabar,  Çev: Nuran Yavuz, YKY Yayınları, İstanbul, 1998.
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, Nurullah Berk, Kaya Özsezgin, İstanbul, 1983.
 • Çağlar Boyunca Türk Sanatının Anahtarları, Doğan Kuban, YKY Yayınları, İstanbul, 2004.

 

Mücevher Fotoğrafçılığı (2-0) 3

 

İşin ticari boyutunda ürün fotoğrafçılığının incelikleri; ışık sistemleri, takıda kullanılan cam, taş, metal, kumaş, vb. tarzda kullanılan değişken malzemeler doğrultusunda çekim tekniklerinde kendine has kurgu ve yöntem, özellikle metal objelerin çekimi ışık ve filtre kullanımında çeşitli incelikler, ışığın obje üzerinde uygun bir şekilde parlaklığını koruması, gün ışığı ve farklı bir ortamda suni ışıklarla çekim teknikleri, katalog, broşür, vb. basılı medya üzeri tanıtımı/sunumu yapılacak takılar ya da mücevher objelerin fotoğraflarının çekimleri, ürününü tanıtmak isteyen müşteri ya da uygulamacıların bütçesine özlenecek yöntemler.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Bütün Yönleriyle Fotoğrafçılık, Aydemir Gökgöz, Odak Yayınevi, İstanbul 1980.
 • Fotoğrafın Temel Prensipleri, Özer Kanburoğlu, Say Yayıncılık, İstanbul, 2012.
 • A’dan Z’ye Fotoğraf, Özer Kanburoğlu, Say Yayınları, İstanbul, 2004.
 • İyi Fotoğraf Nasıl Çekilir, Özer Kanburoğlu, Say Yayıncılık, İstanbul 2011.

 

İşletme Ekonomisi (2-0) 3

 

İşletmelerin kuruluşu, yönetim biçimleri ve pazarlama stratejileri; insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ekonomik faaliyetleri sürdürebilmek, ekonomi, ekonomik düşünceler, ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi, ekonomik sistemler, ekonomi ile nüfus artışı arasındaki ilişkiler, ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi, arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimleri, üretim, üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve türleri, işgücü ve işsizlik sorunları, uluslararası iş gücü akımları, bankalar ve para, enflasyon, deflasyon ve devalüasyon, yabancı sermaye, çok uluslu şirketler, ticaret borsaları, elektronik ticaret.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Ekonomiye Giriş, Ahmet Tayfun, Kurban Ünlüönen, Nobel Yayın Dağıtım, 2013.
 • İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Yayınevi, 2014.
 • Ekonomiye Giriş, Gökhan Sönmezler, Sadi Uzunoğlu, Literatür Yayıncılık, 2013.

 

Araştırma Yöntemleri (2-0) 3

 

Bu derste bilimsel araştırma yöntemleri, literature taraması kaynak tarama, referans verme kuralları, araştırma model ve türleri, içerik ve rapor hazırlama kuralları anlatılmakta, bitirme tezi çalışmasının alt yapısı hazırlanmaktadır.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınevi, Ankara,
 • Karasar, N. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Nobel Yayınevi, Ankara, 2007.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara, 2008.
 • Büyüköztürk, Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara, 2007.

 

 

 

6.YARIYIL

 

 

İşyeri Eğitimi (0-25) 30

Öğrenciler dönem boyunca işletmelerde mesleki konuları ile ilgili bilgi, görgü ve uygulama becerilerini arttırarak deneyim kazanırlar.

 

 

7.YARIYIL

 

Kültür ve Takı Tarihi (2-0) 4

 

Antropolojik bir maddi kültür unsuru olan takıların kültür tarihi boyunca geçirdiği evreler, ilk çağlarda, islamiyetin kabulünden önce ve islamiyet’n kabulünden sonra takılar, Anadolu Medeniyetlerine ait takılar, Osmanlı Takıları ve Çağdaş Takılar anlatılacak, kültür tarihi bakımından yeri ve önemi kavratılacaktır.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi (Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre), Bahattin Ögel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul, 2014.
 • Dünya Kuyumculuk Tarihi 1. Cilt Eski Çağlardan Orta Çağa, Altan Türe, İstanbul Kuyumcular Odası Yayınları, İstanbul 2011
 • Dünya Kuyumculuk Tarihi 1. Cilt – Orta Çağdan Günümüze Batı Dünyasının Takıları, İstanbul Kuyumcular Odası Yayınları, Altan Türe, İstanbul 2012.

 

Mücevher Tasarımı ve Seri Üretim (2-2) 5

 

Piyasa yönelik deneyim kazanmaları; seri imalatın incelikleri, dikkat edilecek noktalar, tasarımlarda estetik beğeninin yanında; hafiflik, uygunluk, beğeni, mücevher üretiminde kullanılan üretim teknikleri ve seri üretim tekniklerine uygun tasarımlar; çizim teknikleri, modül yaratma, tek modülden yola çıkarak süzme tasarımlar, modülden yola çıkarak üçlü (kolye, yüzük, bileklik) veya beşli (kolye, yüzük, bileklik, küpe, broş) set hazırlama; tarihsel bağlamda Anadolu takıları ve dünya takılarının incelenmesi

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Antik Çağ’da Anadolu Takıları, Yıldız Akyay Merçboyu, Akbank, İstanbul, 2001.
 •  Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Vitiello Luigi, Çev: Ulvi Şeker, A. Güllü, M.E.B.
 •  Yayınları, Ankara, 1995.
 • Jewellery, Fundamentals of Metalsmithing, Tim Mccreighat, 2006.
 • Jewellery of Tibet and the Himalayas (Va), John Clarke, 2008.
 • Knitted, Knotted, Twisted, and Twined The Jewelry of Mary Lee Hu, Stefano Catalani, Jeannine Falino, Janet Koplos, Bellevue Arts Museum, 2012.

 

Mücevher Üretim Teknikleri II (2-2) 4

 

Telkâri, kakma, savat, mine, mıhlama, penez, güverse gibi teknikler öğretilir. Bu tür tekniklerin tarihçesi, yapımı, tesviyesi, kaynağı, montajı ve uygulamaları hakkında genel bilgi verilir. Metalleri kalıplı ya da serbest döverek ve ezerek biçimlendirme, Elektrolitik metal kaplama ve yığma yöntemleri, Askı motoru ve fissürler aracılığıyla yüzeye doku ve motif çalışmaları yürütebilir. Ajurlu mine çalışmaları, Mokume gane, evli metaller, gibi çok renkli metal işleri,

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • The Complete Jewelry Making Course: Principles, Practice and Techniques: A Beginner's Course for Aspiring Jewelry Makers, Jinks McGrath, Barron's Educational Series, Incorporated, 2007.
 • Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Luıgi Vitiello, M.E.B. Yayınları, 1995.
 • The Complete Book of Jewelry Making: A Full-Color Introduction to the Jeweler's Art Carles Codina, Lark Books (NC), 2006.
 • The Complete Photo Guide to Making Metal Jewelry, John Sartin, Creative Publishing International, 2013.
 

İkonografi ve Mitoloji (2-0) 3

 

Medeniyetlerin, tarihsel, sosyo-kültürel, psikolojik, teolojik ve antropolojik bakımdan ortaklık ve farklılıklarının ortaya konmasına esas olmak üzere kültürel kodlarının okunması. Bu vasıta ile toplumların tarihten günümüze degin, düşünce sistemi, felsefesi, sosyo-kültürel, iktisadi, siyasi ve estetik dokusuna, göstergebilimsel unsurlar ve mitoslar vasıtası ile ışık tutmak. Kaynak, köken ve tarihsel sürece ait olan gösterge bilimsel unsurların toplumların maddi kültür unsurlarına ne şekilde yansıdığını ortaya koymak. İlgili ikonografik ve mitolojik unsurları esin kaynağı ve çıkış noktası kabul etmek sureti ile çağdaş mücevher tasarımları ortaya koymak. Tarihsel formları çağdaş formlara entegre etmek sureti  ile ulusal takı ve mücevher sanatının oluşmasına zemin hazırlamak.  

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Mitolojiler ve Semboller, Mehmet Ateş, Alfa Yayınları, İstanbul, 2014.
 • Orta Asyada Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, Jean Pean, Paul Roux, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Türk Mitolojisinin Anahtarları, Yaşar Çoruhlu, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Celal Beydili, Yurt Kitap Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Mitoloji ve İkonografi, Bedrettin Cömert, Deki Yayınevi, Ankara, 2008.
 • İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi (Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre), Bahattin Ögel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul, 2014.
 

Bilgisayar Destekli Mücevher Tasarımı II(2-2) 4

 

Kuyumculuk ve mücevher sektöründe üretimi hızlandırmak ve kaliteyi arttırmak için kullanılan, bilgisayar destekli tasarım programlarını etkin olarak öğrenerek, bilgisayar destekli üretime yönelik takı tasarımı örnek ve uygulamaları yapmak.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Rhinoceros 3D ile Modelleme, Cem Dönmez, Saliha Dönmez, İstanbul, 2014.
 • Rhino for Jewelry” Book Review” Dana Buscaglia, 2014.
 • Ürün Tasarımı, Animasyon ve Görselleştirme Eğitim Notları, Rhino Akademi, 2014.

 

Lazer Teknolojisi (2-2) 4

 

Başta otomotiv sektörü olmak üzere, askeri ve savunma sanayi, havacılık sanayi, tıbbı gereçler ve medikal sanayi, gemi inşaat sanayi, reklamcılık sektörü, tekstil – ayakkabı – deri sektörü, kuyumculuk sektörü ve çelik eşya sektörlerine yönelik lazer kesme sistemleri, lazer kaynak sistemleri ve Lazer yüzey işleme sistemleri. Çizilmiş resimlerden, imalatı bitmiş parçalardan ve verilen bilgilerden faydalanılarak o işin yapılacağı malzemenin üzerine çizilmesine lazer markalama denir. Markalama iş parçasının tam ölçüsünde yapılmasına, iyi işlenmesine ve kontrolüne yardım eder. Lazer Markalamadan sonraki işlemlerin tamlığı çizim hassasiyetine bağlıdır.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Laser Fundamentals, W.T.Silfvast, Chambridge University Press, 1996.
 • X-ray Lasers, R. C. Elton, 1990.
 • Kaynak Tekniği El Kitabı (Yöntemler ve Donanımlar), Gedik Eğitim Vakfı, Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü, Prof. Dr. Selâhaddin ANIK, 1991.
 • ·

 

Teknik Olmayan Seçmeli Ders II (2-0) 3

 

İş Etiği ve Davranış Bilimleri (2-0) 3

 

Bireysel ve Bireylerarası ideal ve etik davranış bilimlerini kavratmak, Etik ve ahlak kavramı, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, davranış düzlemi, statü ve rol davranışlar, stress, saldırganlık, öfke kontrolü, önyargılar kalıp tutum ve davranışlar birey ve çevre ilişkisi, reklam ve pazarlama stratejilerinde etik davranış modelleri öğretilmekte, böylece öğrencilerin iş hayatına davranış modeli ve iş ahlakı ölçeğinde hazırlanmaktadır.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Rana Özen Kutanis, Sakarya Kitabevi, 2006.
 • Davranış Bilimleri Terimleri, Ali Seyyar, Beta Basım Yayınları, İstanbul, 2013.
 • Davranış Bilimleri, Feyzullah Eroğlu, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2013.

 

İş Hukuku (2-0) 3

 

Tasarım ile ilgili konularda hukuki alt yapıyı oluşturacak temel kavramların verilmesi; medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza hukuku, maden hukuku, meslekî eğitim kanunu ile ilgili hak ve sorumluluklar, yarışma sonucu oluşan haklar, okul döneminde yapılan tasarım ve ürünlerde öğrenci ve okul hakları, patent alma hakları.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 

 • Abdullah Dinçkol, Hukuka Giriş (Hukukun Temel Kavramları), Der Yayınları, İstanbul 2011.
 • Hukuka Giriş (Hukukun Temel Kavramları), Cevdet Atay, Sentez Yayıncılık, 2006.
 • Prof. Dr. Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2014.
 • Temel Hukuk İlkeleri ve Kavramlar, Cevdet Atay, Seçkin Yayıncılık, 2014.

 

 

 

Multimedya (2-0) 3

 

Multimedya alan dersinin gerektirdiği teknik alet ve malzemelerin tanıtımı. Değişik teknik ve malzeme ile doğa gözlem ve etütleri. Estetik ve sanatsal değerler. Çoklu ortam alanına ilişkin temel bilgi verilir. Literatür tanıtılır. Tasarımda sayısal ortam tanıtılır. Kullanılan programların tasarımcı açısından uygulamadaki anlamları ve terimler açıklanır. Temel web tasarımı, temel web tasarım ilkeleri, sayfa düzenlemesi, içeriğin yönetimi, renk, grafik, site yönetimi, güvenilirlik vb. gibi konular ele alınır. Başarılı bir web tasarımı için gerekli olan temel öğeler uygulamalı olarak anlatılır.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Multimedya Uygulamaları Ders Notları, Selim Özdem, İstanbul, 2012.
 • Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Tevfik Fikret Uçar, İnkılap Yayınevi, 2010.
 • İletişim ve Grafik Tasarım, Emre Becer, Dost Kitabevi, 2011.
 • Photoshop, Freehand, Flash Bilgisayar Programları.

 

Sunum ve Raporlama (2-0) 3

 

Araştırılan konularda yaşanan problemleri ortadan kaldırması, kitaplardan, edinilen bilgilerin rapor haline getirilmesi ve sunumuna kadar olan bütün aşamaların sade ve anlaşılır bir dille yazımı, araştırma yapma, araştırma sonuçlarını rapor haline getirebilme ve etkin bir şekilde topluluk önünde sunma becerisinin geliştirmesi. Öğrencilerin yaptıkları araştırmaları ve ürünlerini nasıl sunacakları; vitrin, stand, katalog, portfolyo, kartvizit, broşür gibi farklı tanıtım ve sergileme yöntemleri, bitmiş ürünlerin sunum ve raporlama teknikleri interaktif olarak gerçekleştirilmesi.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 

 • Araştırma, Yazma ve Sunu Teknikleri, Yücel İslam, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.
 • Tubitak, Etkili Sunum İçin El Kitabı,

       [http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/content_files/iletisim/sunum_el_kibabi.pdf]

 • Araştırma, Yazma ve Sunu Teknikleri, Yönlendirilmiş Çalışma I - II Yücel İslam, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.

 

 

Teknik Seçmeli Ders IV (2-0) 3

 

Yüzey Süsleme   (2-0) 3 

 

Bu ders kapsamında öğrencilerin kuyumculuk uygulamasında deneyimlerini geliştirmek ve malzemeye dayalı bilgilerini pekiştirmek amacıyla kuyumculukta kullanılan süsleme teknikleri öğretilir ve bu teknikler ile birlikte özgün tasarımlı takılar oluşturulmaya çalışılır. Yüzey dekorasyon tekniklerini uygulama. Askı motoru ve fissürler aracılığıyla yüzeye doku ve motif çalışmaları. Çelik oyma kalemleri ile yüzeye doku verebilme, düzeltme ve motif oluşturma. Metal yüzeyinde doku kazandırma.

                       

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Vitiello Luigi, Çev: Ulvi Şeker, A. Güllü, M.E.B.

     Yayınları, Ankara, 1995.

 • Knitted, Knotted, Twisted, and Twined The Jewelry of Mary Lee Hu, Stefano Catalani, Jeannine

     Falino, Janet Koplos, Bellevue Arts Museum, 2012.

 • Jewellery, Fundamentals of Metalsmithing, Tim Mccreighat, Hand Books Press, 1997.

  

Kilit Sistemleri   (2-0) 3 

 

Bu ders kapsamında kuyumculukta kullanılan kilit sistemlerinin tanıtılması, bu sistemlerin uygulama çalışması. Kuyumculukta kullanılan hareket ve askı sistemlerinin tanıtılması bu sistemlerin uygulama çalışması yapılması. Kuyumculuğa yönelik takı kilit sistemi ve hareket sistemlerine yeni sistemler katma

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Vitiello Luigi, Çev: Ulvi Şeker, A. Güllü, M.E.B.

     Yayınları, Ankara, 1995.

 • Knitted, Knotted, Twisted, and Twined The Jewelry of Mary Lee Hu, Stefano Catalani, Jeannine

     Falino, Janet Koplos, Bellevue Arts Museum, 2012.

 • Jewellery, Fundamentals of Metalsmithing, Tim Mccreighat, 2006.

 

Optik Mineroloji (2-0) 3

 

Bu dersin ana hedefi kayaçları ve taş yatakları oluşturan minerallerin ve amorf malzemelerin tanımlanmasını optik özelliklerinden yararlanarak polarize mikroskopta incelenmesidir.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Mineraller Kristallografi - Mineraloji, Bektaş Uz, Birsen yayınevi, İstanbul, 1998.
 • Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelnemesi, Y. Erkan, Hacettepe Üni. Yayınları, 1978.
 • Mineroloji, Hüseyin Kurt, Fetullah arık, Nobel yayınevi, İstanbul, 2002.
 • Optik Mineroloji Yöntemleri, Bektaş Uz, Özgür Kitabevi, Isparta, 1987.
 • Optical Mineralogy, P.F. Keer, McGraw-Hill, 1976

 

 

 

8.YARIYIL

Bitirme Projesi (0-2) 2

 

Bu derste öğrenciler kişisel ilgi alanları doğrultusunda bir mezuniyet projesi fikri seçerek haftalık tartışmalarla bu fikri, proje fikir önerisinden orijinal ve kavramsal olarak olgun bir multimedya projesine doğru geliştireceklerdir. Literatür Tarama, Proje Çalışma Planının Hazırlanması, Veri toplama, Genel Bilgiler, Gereç ve Yöntemin Yazılması, Sonuç, Öneriler ve Kaynakçanın Yazılması, konularını içermektedir.

 

Mücevher Bakım, Onarım ve Ekspertiz (2-0) 5

 

Mücevher, uzun ömürlü olmalıdır. Bu parçaların maddi değerlerinin yanında manevi değerleri de vardır. Zaman içinde yıpranmasını önleme, koruma, saklama, temizleme eylemlerini bilme. Hiç bir takı bir defalık kullanım için yapılmaz veya satın alınmaz. Bu nedenle yapılan ürünün teşhire çıkmadan önce incelenmesi ve sıfır hata ile üretilmesi çok önemlidir. Ürün inceleme; tasarıma uygunluğu, kullanılan malzemenin doğru işlenmesi, tesviye ve sonlama işlemi olan cilanın kontrolü gibi işlem basamaklarını öğrenmek.  Mücevher takı yapım teknikleri dersi ile desteklenen programda öğrencilerin farklı takı yapım tekniklerini ve yapılan takıların kalite ve standartlarını sorgulayabilmeleri. Mücevherlerin kendilerine özgü yapım tekniklerine uygun olarak onarımlarını yapabilme. 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 

 • Prince Michel de Bourbon Parme, The Jewels of the Romanovs: Family & Court, Thames & Hudson,  2013
 • Juliet Weir-de La Rochefoucauld, 21st-Century Jewellery Designers: An Inspired Style, Antique Collectors’ Club, 2014
 • Joanna Hardy, Jonathan Self, Emerald: Twenty-one Centuries of Jewelled Opulence and Power, Thames & Hudson,  2013
  • The Complete Handbook for Gemstone Weight Estimation, G.G. Charles,  I. Carmona, Paperback, 1998.
  • Gemstones of the World: Newly Revised Fifth Edition, Walter Schumann, Hardcover, 2013.
  • The Jewelry Repair Manual R. Allen Hardy, Paperback, 1996.
  • Illustrated Guide to Jewelry Appraising, 3rd Edition: Antique, Period, and Modern, Anna M. Miller, Hardcover, 2008.

 

Koleksiyon Hazırlama (2-2) 5

 

Mücevher tasarımında estetik olgu, günümüzde mücevher tasarımının Türkiye ve dünyadaki yeri, önemi, takı tasarımını en çok etkileyen dönemler ve akımlar, mücevher tasarımı kriterlerinde; koleksiyon kavramının tanımı, araştırma yöntemleri, terndlerin araştırılması, sektörle ilişkilendirme, takı koleksiyonu hazırlanırken tema seçimi; seçilen temanın tanıtıma uygunluğu, seçilen temaya göre yapılacak olan araştırmalarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, temaya uygun çizim ve uygulama teknikleri.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Kolleksiyon Geliştirme, Colin Renfrew, Elinor Renfrew, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2014.
 • Design&Designers Orafo-Design in Gold, Edizioni Gold, Milano, 1996.
 • The Necklace: From antiquity to the Present, Amanda Triossi, Daniele Mascetti, Thames- Hudson 1997.
 • A Century of Spectacular Jewels, Penny Proddow, Harry N. Abrams, Publishers, 1996

 

Çağdaş Mücevher Tasarımı (2-2) 5

 

Çağdaş Mücevher Tasarımı Dersinde, Günümüz çağdaş sanat anlayışına uygun ürün geliştirmek için farklı teknik uygulamalarla takı üretimi ve koleksiyon oluşturma öğretilmektedir. Günümüz çağdaş sanat anlayışına uygun ürün geliştirmek amacıyla açılan bu dersle, kişilerin kendi tarzlarını bulmaları ve kendi koleksiyonlarını oluşturmaları için farklı teknik bilgi edinmesi ve farklı bakış açıları kazanması hedeflenmiştir.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Instituto Eurepeo Design okulunun ders notları, 2000
 • Design&Designers Orafo-Design in Gold, Edizioni Gold, Milano, 1996.
 • A Century of Spectacular Jewels, Penny Proddow, Harry N. Abrams, Publishers, 1996.

 

İş Analizi ve Maliyet Hesabı (3-0) 5

 

İşletmelerdeki imalatta ürün operasyonlarının, etkinliğin ve üretkenliğin arttırılmasında kullanılan ve İş etüdü, hareket ve zaman etüdü, sonra süreçler, kaynak aşamaları özellikleri, operasyon maliyetleri, maliyet hesapları, süreç yönetimi, süreç maliyet hesapları uygulamaları.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Managerial Accounting, L.E. Heitger, S. Matulich, McGraw-Hill Book Company, 1996.
 • Üretim Organizasyonu ve Yönetimi, İ.Mete Doğruer, Alfa Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Sayısal Yöntemler, M. Tekin, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F.  Yayınları, Konya, 2004.
 • Endüstriyel Organizasyon ve maliyet Hesapları, Ferhat Güngör, Marmara Üniversitesi T.E.F. Ders Notları, İstanbul, 2006.
 • Engineering Economics, J.L. Riggs, T.M. West, McGraw-Hill Publishing Company, Third Edition, New York, 1986

 

 

Teknik Seçmeli Ders V-VI (2-0) 4

 

Fonksiyonel Obje Tasarımı (2-0) 4

 

Bu derste sanat ve teknoloji bileşiminden fonksiyonel tasarımlar oluşturma öğretilir. Uygulamaların kapsamında günlük ve sosyal yaşamın birçok alanına ilişkin yaşamı kolaylaştıran tasarımalar yapılır.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Tasarlama Kuramları ve Metotları, Nigan Bayazıt, Birsen Yayıncılık, İstanbul, 2000.
 • Tasarımı Anlamak, Nigan Bayazıt, İdeal Kültür Yayıncılık, 2009.
 • Endüstri Tasarımı, Ürün Tasarımında Yaratıcılık, Önder Küçükerman, Yem Yayınları, 1996.
 • Designing the 21. Century, Ed. Charlotte, Peter Fiell, Taschen, 2005.

 

Atık Materyallerle Takı Üretimi (2-0) 4

 

Atık malzemeler ile ev, ofis objeleri ve takı tasarlanması, hazırlanan objeleri günlük hayatta yaşamı kolaylaştıracak şekilde kullanılabilir şekilde tasarlama ve kompozisyon becerisi edinme. Çevre bilinci ile tasarım bağlamında atıkları geri dönüştürebilme becerisi. Farklı malzeme kullanarak takı yapımı ile ilgili işlemleri hatasız yapabilecek ve mesleğinde uygulayabilecek öğretiyi vermek.  Ekolojik ürün üretimine yönelik eko-tasarım çalışmaları.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Jewellery from Recycled Materials, Jaimie MacDonald, 2011.
 • Sustainable Jewellery,  Julia Manheim, 2011.
 • Fabulous Jewelry from Found Objects: Creative Projects, Simple Techniques,  2007.
 • Recycled Crafts: Crafts Made Using Recycled Materials [Kindle Edition], Kara Kelso, Jillian Kelso, 2013.

 

 

Teknik Seçmeli Ders VI (2-0) 4

 

Döküm Yöntemleri (2-0) 4

 

Mücevherat ve Takı tasarımı ve modellemesi, model ve kalıp hazırlama teknolojileri, temel ergitme teknolojileri, döküm teknolojileri ve dökülen malzemelerin temizlenmesi ile döküm atıklarının değerlendirilmesine yönelik teknolojiler, Döküm halinde üretilen taslak mücevherden hareketle; yüzük, bilezik, küpe, broş, gerdanlık ve her türlü mücevheratın imalatına ait temel teknolojiler ve uygulama teknikleri.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • The theory and practice of goldsmithing, Brepohl, Erhard, Brynmorgen Press, Portland, 2001.
 • Jewelry: Fundamentals of Metalsmithing, Tim McCreight Madison, Hand Books Press, 1997.
 • Döküm Yöntemleri, Ergin N. Çavuşoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1992.
 • Non-Ferrous Foundryman’s Handbook, Butterworth Heinemann, 2000.
 • Üretim Yöntemleri ve İmalat Teknolojileri, Mustafa Aydın, Muammer Gavas, Mustafa Yaşar, Yahya Altunpak, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2011.

Kalite Yönetim Sistemleri (2-0) 4

 

ISO 9000, ISO 14000,ISO 22000,  ISO Kalite Yönetimi Standartları, SA, Sorumluluk Standardı, AA 1000 Sosyal ve Etik Hesap Verebilirlik Standardı, Risk analizi uygulamaları, Farklı mücevherat üretiminde kalite uygulamaları, Kalite analizleri ve diğer konularını kapsamaktadır.

 

Ders Kitabı ve/veya Yardımcı Ders Kitapları

 • Toplam Kalite Yönetimi, İbrahim KAVRAKOĞLU, Kalder Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Kalite Yönetimi, Muhittin Şimşek, Marmara Üni. Teknik Eğt. Fak. Yayınları, 2005.
 • Toplam Kalite Yönetimi Sözlüğü,  K. Soylu,  Ö. Süer, Beyaz Yayınları, 2001.
 • Yönetimin Yazılı Olmayan Kuralları, Melih Arat, Mavi Kitaplar Yayınları, 2002.

 

 


Bu sayfa Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı tarafından en son 25.05.2018 11:35:56 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM